Dr Refik Šaćiri: Preduslov za miran i bezbrižan život je otvaranje novih radnih mjesta

Prošle godine Republika Kosovo je dobila studiju izvodljivosti a koja je u sebi sadrži preporuke Evropske  komisije o ispunjavanju određenih kratkoročnih i dugoročnih ciljeva a sve u cilju jačanja Kosovskih institucija, kaže za naš portal, Dr Refik Šaćiri, zamjenik ministra za Evropske integracije u Vladi Kosova.

Ove godine Republika Kosovo očekuje potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom Unijom i to će biti prvi zvanični dokument sa Evropskom Unijom koji i formalno svrstava Kosovo u kandidate za ulazak u Evropsku Uniju.

Uslov za potpisivanje pomenutog sporazuma je izvjestaj o implementaciji studije izvodljivosti u vezi sa  kratkoročnim uslovima za otpočinjanje ugovora o stabilizaciji i pridruzivanju.

Kratkoročni uslovi su:

Vladavina prava,Javna uprava,zaštita manjina i trgovina.

Veliki dio koji se tiče kratkotrajnih kriterijuma je već ispunjen i u ovom kontekstu vlada Republike Kosova i državne institucije su odlučne u primjeni reformi koje izgrađuju i razvijaju Kosovo u jedno otvoreno i demokratsko Evropsko društvo.

U odnosu na vladavinu prava, u pravosudnom sistemu Kosova je evidentiran veliki napredak gdje je usvojen pravni okvir za reformu, zakon o sudovima, zakon o sudskom savijetu, zakon o državnom tuzilastvu i tuzilačkom savijetu tako postižući supstancijalni progres u reformisanju i strukturiranju novog nezavisnog efikasnog i nepristrasnog pravosudnog sistema u skladu sa zakonodavstvom.

Sto se tiče borbe protiv korupcije Vlada je uspostavila neophodni politički i zakonski okvir protiv korupcije a takođe je osnovala i ključne institucije u cilju primjene zakonodavstva. Usvojen je zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, zakon o zaštiti informatora, zakon o suzbijanju sukoba interesa u vršenju javne funkcije, zakon o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine visokih javnih zvaničnika i prijavljivanju, porijeklu i kontroli poklona za sve zvaničnike.

Naše institucije su odlučne u ispunjavanu svih kratkoročnih kriterijuma u rekordnom roku i za početak pregovora o stabilizaciji i pridruživanju do kraja prvog tromesečja 2013 godine.

U cilju efikasnijeg i bržeg rada, Vlada je na jednoj od svojih sjednica usvojila akcioni plan za proces stabilizacije i pridruživanja koji predviđa mjere za početak i zavrsetak pregovora.

Akcioni plan se sastoji od 200 aktivnosti, od kojih su 47 pod poglavljem političkih kriterijuma, 19 pod poglavljem ekonomskih kriterijuma i 133 preuzete obaveze koje rezultiraju iz PSP-a.

Naravno da se ispunjavanje kriterijuma direktno odnosi i na process vizne liberalizacije, koji je za vladu veoma važan proces, ne samo u praktičnom već i u emotivnom smislu.

Kosovo ima Evropsku budućnost i obaveza Vlade Kosova je da sprovede sve neophodne reforme  koje ce poboljšati zivot građana Kosova i učiniti Kosovo ljepšim mjestom za život, mjestom iz koga se neće odlaziti, mjestom gdje će svi građani sa svim svojim posebnostima i bogatsvom različitosti živjeti u međusobnom postovanju i miru.

Osnovni preduslov za jedan miran i bezbrižan život je otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje mladih ljudi.

Na taj način se rješavaju dva velika problema građana Kosova i naravno i naše zajednice, prije svega zapošljavanjem se rješava materijalni status građana, i drugo, što je važno i za Evropu, sa smanjenjem nezaposlenosti  se proporcionalno smanjuje i broj ljudi koji će svoje mjesto za život tražiti u nekoj od zemalja

EU, dakle smanjivaće se broj azilanata, što je jedan od uslova za dobijanje vizne liberalizacije.

Poslijednja saopštenja iz Evropske unije o neophodnosti otvaranja radnih mjesta na Kosovu su ohrabrujuća i u obostranom interesu.

Nama ostaje da se nadamo da će realizacija poceti sto prije, kazao je za naš portal, Dr Refik Šaćiri, zamjenik ministra za Evropske integracije u Vladi Kosova.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.