Prva emisija na našem portalu na Našinski jezik

jasmina

Bosanski jezik Bošnjaka Kosova, iako sa razlikama u dijalektima, jedinstven je jezički sistem sa bosanskim u državi Bosni i Hercegovini i sa njime čini jedinstvenu dijalekatsku i dijalektološku mapu. Zajednički svebošnjački jezički standard u komunikativnoj je funkciji svih Bošnjaka Kosova, kao književni standard, dok su njegovi dijalekti na Kosovu temelj na kojem se zasnivaju bošnjačka tradicija, historija bošnjačkog etnosa, kultura Bošnjaka Kosova, kao i osnova za dalji razvitak (evoluciju) književnog standarda bosanskog jezika.

Bošnjački jezički standard na Kosovu sastoji se iz sistema dijalekata Bošnjaka autohtonog porijekla (Župa, Gora, Prizrenski Podgor) i dijalekata Bošnjaka iz raznih krajeva bivše jugoslovenske zajednice.

Jezički standard bosanskoga jezika uvažava kao najveće jezičko bogatstvo sve specifićnosti dijalekata ovoga jezika na Kosovu smatrajući ih jezičkim resursom za dalju lingvističku evoluciju i afirmaciju kulturnog i nacionalnog identiteta kosovskih Bošnjaka.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.